Afgassen die koolwaterstoffen bevatten waren tot op heden moeilijk te reinigen. Daarom heeft MEA Techniek de Hydro Carbon Buster ontwikkeld. De HCB veroorzaakt geen vervuiling in de nageschakelde systemen, u heeft geen naverbrander meer nodig en emissie eisen worden haalbaar.

Waarvoor dient de Hydro Carbon Buster?

Afgassen die koolwaterstoffen bevatten waren tot op heden moeilijk te reinigen. De Hydro Carbon Buster van MEA Techniek is daarvoor de juiste remedie.

1. Het probleem.
Afgassen met KWS dampen ontstaan in de petro-chemie, bak en braad inrichtingen, kunststoffabricage, voedingsmiddelenindustrie en nog in vele andere takken van industrie. Het KWS aandeel in afgassen veroorzaakt grote vervuiling in het gaswassysteem door condensatie van de KWS dampen. Daardoor ontstaan ongewenste emissies maar soms ook aanzienlijke geuroverlast. Als oplossing voor dit probleem wordt vaak een naverbrander ingezet tegen aanzienlijke kosten en vaak een te hoge NOx emissie.

Voor dit type problemen wordt de HCB van MEA Techniek met groot succes toegepast.

2. De HCB.
Toepassingsgebieden:

- afgassen, mede verontreinigd met lage concentratie koolwaterstoffen: HCB als voorbehandeling
- afgassen, verontreinigd met hoge concentratie koolwaterstoffen: HCB als hoofdbehandeling
- mogelijk: oplossing voor gebrekkig functionerende gaswassystemen
- actief koolfilters hoeven minder vaak vervangen te worden

Voordelen zijn:

- de HCB gebruikt geen organische oplosmiddelen
- geen vervuiling in de nageschakelde systemen
- geen naverbrander meer nodig ( besparing op gasverbruik)
- emissie eisen worden haalbaar
- reduceren operationele kosten

3. SPUI verwerken: HYCOX
Een eigentijdse gaswasstraat met voorgeschakelde HCB produceert spui welke in sommige gevallen niet geloosd mag worden op het openbare riool tengevolge van de contaminatie in het afgas; niet door het gebruikte scrubberliquid. Een HYCOX.behandeling is daarop het antwoord.

4. Specifieke omstandigheden.
4.a NOx-probleem.
De NOx uitstoot is aan strenge eisen gebonden. < 50 mg/Nm3.
Kenmerk in de petrochemie is dat koolwaterstofdampen bijna altijd verontreinigd zijn met meer dan 50mg/Nm3 NOx.
De schoorsteenemissie bevat dan een te hoog NOx gehalte namelijk (veel) meer dan 50 mg /Nm³. Deze emissie is opgebouwd uit de volgende herkomststromen:

  • Tijdens de verbranding loopt de reeds aanwezige NOx ongehinderd door de brander heen.

  • Daarnaast vormt de verbrander zelf ook NOx ten gevolge van oxidatie van de aanwezige stikstof in de verbrandingslucht.

4.b. Kenmerken van koolwaterstofdampen
Afgassen met koolwaterstofdampen bevatten bijna altijd ook H2S, mercaptanen, DMDS, SOx en NH3, en NOx componenten. Deze koolwaterstoffen omvatten o.a. benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen, styreen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, alifaten (de ketenstructuren).
De zwavel bevattende componenten veroorzaken geurhinder; andere stoffen belasten het milieu en zijn aan emissie-eisen gebonden. De behandeling van deze componenten wordt verstoord door de aanwezigheid van koolwaterstoffen. In het verleden resteerde dan alleen verbranding, met als nadeel dat het NOx gehalte dan meestal hoger is dan de vergunde norm.

- Stankoverlast reductie
- Emissie-eisen halen

Nadeel van verbranding:

- Een te hoge NOx uitstoot.
- Stank onvoldoende gereduceerd
- Extra brandstof nodig.
- CO2 uitstoot.

5. Gaswasstraat met voorgeschakelde HCB

Stap 1. De HCB, werking en nut
Ver uit de meeste koolwaterstof dampen zijn apolair, en niet of weinig wateroplosbaar. Daarom kwam tot op heden een conventionele gaswasstraat niet in aanmerking. Deze omzetting vindt plaats door toepassing van een dedicated agent in de HCB. De voorgeschakelde HCB maakt de langere moleculaire ketens wateroplosbaar door deze partieel af te breken en polair te maken. Hierdoor komt de conventionele gaswasstraat wel in aanmerking voor verdere behandeling.

In een latere stap komt de NOx aan de beurt.

Stap 2. De zure gaswasser, werking en nut
De zure gaswasser neutraliseert alle base vormende componenten, waaronder NH3. Daarnaast worden koolwaterstof ketens verder afgebroken. Deze stap is bovendien voorwaarde om de alkalische gaswasser efficiënt te laten werken. Voordat effectief de –S- en –N- componenten kunnen worden geneutraliseerd, dienen de base vormende componenten te zijn geneutraliseerd.

Stap 3. De alkalische gaswasser, werking en nut
De alkalische gaswasser neutraliseert alle zuurvormende componenten, waaronder H2S, –S- en -N- houdende componenten. hierdoor ook reductie van de NOx..

Bij een correcte instelling van de parameters is de behandelde damp nagenoeg geurvrij en is het SOx- en NOx- gehalte gereduceerd tot < 10 mg/Nm³.

Stap 4. Polish stap, werking en nut
Bij aanwezigheid van sommige inerte gassen of nog een een laag restgehalte H2S kan het nodig zijn nog een polish stap uit te voeren. De polishing wordt uitgevoerd met een actief koolfilter. Om het actief koolfilter efficiënt te kunnen gebruiken dient de relatieve vochtigheid van het gereinigde afgas < 70 % te zijn.

Stap 5. HYCOX
Nabehandeling voor gecontamineerd spuiwater.

6. Waarom MEA Techniek?
MEA Techniek is de bedenker van het principe en eigenaar van de merknaam Hydro Carbon Buster. Het is mogelijk u dienaangaande referenties en meetresultaten uit de praktijk op te geven. Deze meetresultaten zijn uitgevoerd door gecertificeerde instellingen bij cliënten van MEA Techniek.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik op akkoord om door te gaan met het bekijken van deze website.